บุคลากร

Thanatip Ruksilp

ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเคมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาธิป รักศิลป์

วุฒิการศึกษา:

– วท.ด. เคมี  ,  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– วท.ม. เคมี  ,  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– วท.บ. เคมี  ,  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สาขาที่ถนัด:

– Chemistry

– Organic chemistry

– Natural products

E-mail: thanatip.ruk@lru.ac.th

Website:http://www.chem.sci.lru.ac.th/th/thanatip_ruk/

Bussabavadee Puttanu

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบาวดี พุทธานุ

วุฒิการศึกษา:

– วท.ม. เคมี   ,  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– วท.บ. เคมี  ,  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขาที่ถนัด:

– เคมีอินทรีย์

– เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

– เคมีเครื่องสำอาง

– เคมีของน้ำมันหอมระเหย

E-mail: bussabavadee.put@lru.ac.th

Website: http://www.chem.sci.lru.ac.th/th/bussabavadee_put/

Thitinan Thammasom

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเคมี

อาจารย์ฐิตินันท์ ธรรมโสม

วุฒิการศึกษา:

– วท.ม.วิทยาศาสตร์ประยุกต์(แขนงเคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
– วท.บ.(เคมี)มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สาขาที่ถนัด:
– เคมีทั่วไป

– เคมีวิเคราะห์
– การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางเคมี

E-mail: thitinan.tha@lru.ac.th

Website: http://chem.sci.lru.ac.th/th/thitinan_tha/

Napatsorn Wongpriaw

คณะกรรมการและเลขานุการผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเคมี

อาจารย์นภัสสร วงเปรียว

วุฒิการศึกษา:

– วท.ม.(วิทยาศาสตร์ประยุกต์ แขนงเคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
– วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สาขาที่ถนัด:
– เคมีวิเคราะห์
– วิทยาศาสตร์ประยุกต์
– เคมีสภาวะแวดล้อม

E-mail: napatsorn.won@lru.ac.th, wannusa_2528@hotmail.com
Website: chem.sci.lru.ac.th/th/napatsorn_won

Patthanuch Pongsuk

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเคมี

อาจารย์ภัทรานุช ผงสุข

วุฒิการศึกษา:

– วท.ม.(เคมีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
– วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยแม่โจ้,  2549

สาขาที่ถนัด:
– เคมีพอลิเมอร์ (Polymer chemistry)
– พอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์ (Polymer electrolyte)
– พอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางธรรมชาติ (Polymer biodegradable) 
– การขึ้นรูปพลาสติก (Plastic processing) 
– ไมโครพลาสติก

E-mail: pattranuch.pon@lru.ac.th
Website: cs.sci.lru.ac.th/th/pattranuch_pon

Wilaiwan Simchuer

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี

ดร.วิไลวรรณ สิมเชื้อ

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด.(เคมี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วท.ม.(เคมี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สาขาที่ถนัด:
General Chemistry

Analytical Chemistry
Instrumental Analytical Chemistry
Data structure and Al
E-mail: wilaiwan.sim@lru.ac.th
WEB: http://chem.sci.lru.ac.th/th/wilaiwan_sim/ 

Kittipong Choojit

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติพงษ์ ชูจิตร

วุฒิการศึกษา:วท.ม.(เคมีวิเคราะห์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาที่ถนัด:

E-mail: kittipong.cho@lru.ac.th

Website:http://www.chem.sci.lru.ac.th/th/kittipong_cho/

Wimonnan Pongpatrakant

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี

อาจารย์วิมลนันท์ พงศ์ภัทรกานต์

วุฒิการศึกษา:

วท.ม.(เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาที่ถนัด:
เคมีเชิงฟิสิกส์

วิทยาศาสตร์ศึกษา

E-mail: wimonnan@lru.ac.th

Website: chem.sci.lru.ac.th/th/wimonnan_pong

Suwatchai Misuna

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัชชัย มิสุนา

วุฒิการศึกษา:

Ph.D.() University of
วท.ม.() มหาวิทยาลัย
วท.บ.() มหาวิทยาลัย

สาขาที่ถนัด:
Chemistry

E-mail: suwatchai.mis@lru.ac.th

Website:https://www.chem.sci.lru.ac.th/th/suwatchai_mis/

Panruethai Putthongsri

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานฤทัย พุทธทองศรี

วุฒิการศึกษา:

ปรด.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วท.ม.(ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สาขาที่ถนัด:
เคมี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

E-mail: panruethai.put@lru.ac.th
Website: http://chem.sci.lru.ac.th/th/panruethai_put/

Niramol Srichana

ประจำสาขาวิชาเคมี

อาจารย์นิรมล ศรีชนะ

วุฒิการศึกษา:

– วท.ม. วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (เคมี)  ,  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วท.บ. เคมี  ,  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  ,  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 

สาขาที่ถนัด:

– Inorganic chemistry

– Environmental chemistry

– Cosmetic Chemical

– การผลิตอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

E-mail: niramol.sri@lru.ac.th   

Website: http://www.chem.sci.lru.ac.th/th/niramol_sri/

Suphat Phramueangkhong

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี

อาจารย์สุพัฒน์ พระเมืองคง

วุฒิการศึกษา:

ตัวแทนในการไปทำหน้าที่นำเสนอหลักการดำเนินโครงการกิจกรรมของชุมนุม เพื่อขอรับสนับสนุนภายใต้โครงการงบสนับสนุนการจัดกิจกรรมชุมนุมของนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563pha University, Thailand

สาขาที่ถนัด:
Applied Analytical and Inorganic Chemistry

E-mail: suphat.phr@lru.ac.th
Website: chem.sci.lru.ac.th/th/staff/suphat_phr

Rasamee Nontee

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวรัศมี นนที

วุฒิการศึกษา:

– วท.ม. วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (เคมี)  ,  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วท.บ. เคมี  ,  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

สาขาที่ถนัด:

-การจัดการห้องปฎิบัติการ

E-mail: rasamee.non@lru.ac.th   

Website: http://www.chem.sci.lru.ac.th/th/rasamee_non

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH