บุคลากร

Thanatip Ruksilp

ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเคมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาธิป รักศิลป์

วุฒิการศึกษา:

– วท.ด. เคมี  ,  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– วท.ม. เคมี  ,  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– วท.บ. เคมี  ,  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สาขาที่ถนัด:

– Chemistry

– Organic chemistry

– Natural products

E-mail: thanatip.ruk@lru.ac.th

Website:http://www.chem.sci.lru.ac.th/th/thanatip_ruk/

Bussabavadee Puttanu

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบาวดี พุทธานุ

วุฒิการศึกษา:

– วท.ม. เคมี   ,  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– วท.บ. เคมี  ,  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขาที่ถนัด:

– เคมีอินทรีย์

– เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

– เคมีเครื่องสำอาง

– เคมีของน้ำมันหอมระเหย

E-mail: bussabavadee.put@lru.ac.th

Website: http://www.chem.sci.lru.ac.th/th/bussabavadee_put/

Thitinan Thammasom

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเคมี

อาจารย์ฐิตินันท์ ธรรมโสม

วุฒิการศึกษา:

– วท.ม.วิทยาศาสตร์ประยุกต์(แขนงเคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
– วท.บ.(เคมี)มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สาขาที่ถนัด:
– เคมีทั่วไป

– เคมีวิเคราะห์
– การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางเคมี

E-mail: thitinan.tha@lru.ac.th

Website: http://chem.sci.lru.ac.th/th/thitinan_tha/

Napatsorn Wongpriaw

คณะกรรมการและเลขานุการผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเคมี

อาจารย์นภัสสร วงเปรียว

วุฒิการศึกษา:

– วท.ม.(วิทยาศาสตร์ประยุกต์ แขนงเคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
– วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สาขาที่ถนัด:
– เคมีวิเคราะห์
– วิทยาศาสตร์ประยุกต์
– เคมีสภาวะแวดล้อม

E-mail: napatsorn.won@lru.ac.th, wannusa_2528@hotmail.com
Website: chem.sci.lru.ac.th/th/napatsorn_won

Patthanuch Pongsuk

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเคมี

อาจารย์ภัทรานุช ผงสุข

วุฒิการศึกษา:

– วท.ม.(เคมีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
– วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยแม่โจ้,  2549

สาขาที่ถนัด:
– เคมีพอลิเมอร์ (Polymer chemistry)
– พอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์ (Polymer electrolyte)
– พอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางธรรมชาติ (Polymer biodegradable) 
– การขึ้นรูปพลาสติก (Plastic processing) 
– ไมโครพลาสติก

E-mail: pattranuch.pon@lru.ac.th
Website: cs.sci.lru.ac.th/th/pattranuch_pon

Wilaiwan Simchuer

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี

ดร.วิไลวรรณ สิมเชื้อ

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด.(เคมี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วท.ม.(เคมี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สาขาที่ถนัด:
General Chemistry

Analytical Chemistry
Instrumental Analytical Chemistry
Data structure and Al
E-mail: wilaiwan.sim@lru.ac.th
WEB: http://chem.sci.lru.ac.th/th/wilaiwan_sim/ 

Kittipong Choojit

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติพงษ์ ชูจิตร

วุฒิการศึกษา:วท.ม.(เคมีวิเคราะห์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาที่ถนัด:

E-mail: kittipong.cho@lru.ac.th

Website:http://www.chem.sci.lru.ac.th/th/kittipong_cho/

Wimonnan Pongpatrakant

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี

อาจารย์วิมลนันท์ พงศ์ภัทรกานต์

วุฒิการศึกษา:

วท.ม.(เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาที่ถนัด:
เคมีเชิงฟิสิกส์

วิทยาศาสตร์ศึกษา

E-mail: wimonnan@lru.ac.th

Website: chem.sci.lru.ac.th/th/wimonnan_pong

Suwatchai Misuna

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัชชัย มิสุนา

วุฒิการศึกษา:

Ph.D.() University of
วท.ม.() มหาวิทยาลัย
วท.บ.() มหาวิทยาลัย

สาขาที่ถนัด:
Chemistry

E-mail: suwatchai.mis@lru.ac.th

Website:https://www.chem.sci.lru.ac.th/th/suwatchai_mis/

Panruethai Putthongsri

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานฤทัย พุทธทองศรี

วุฒิการศึกษา:

ปรด.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วท.ม.(ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สาขาที่ถนัด:
เคมี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

E-mail: panruethai.put@lru.ac.th
Website: http://chem.sci.lru.ac.th/th/panruethai_put/

Niramol Srichana

ประจำสาขาวิชาเคมี

อาจารย์นิรมล ศรีชนะ

วุฒิการศึกษา:

– วท.ม. วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (เคมี)  ,  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วท.บ. เคมี  ,  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  ,  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 

สาขาที่ถนัด:

– Inorganic chemistry

– Environmental chemistry

– Cosmetic Chemical

– การผลิตอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

E-mail: niramol.sri@lru.ac.th   

Website: http://www.chem.sci.lru.ac.th/th/niramol_sri/

Suphat Phramueangkhong

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี

อาจารย์สุพัฒน์ พระเมืองคง

วุฒิการศึกษา:

ตัวแทนในการไปทำหน้าที่นำเสนอหลักการดำเนินโครงการกิจกรรมของชุมนุม เพื่อขอรับสนับสนุนภายใต้โครงการงบสนับสนุนการจัดกิจกรรมชุมนุมของนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563pha University, Thailand

สาขาที่ถนัด:
Applied Analytical and Inorganic Chemistry

E-mail: suphat.phr@lru.ac.th
Website: chem.sci.lru.ac.th/th/staff/suphat_phr

Rasamee Nontee

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวรัศมี นนที

วุฒิการศึกษา:

– วท.ม. วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (เคมี)  ,  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วท.บ. เคมี  ,  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

สาขาที่ถนัด:

-การจัดการห้องปฎิบัติการ

E-mail: rasamee.non@lru.ac.th   

Website: http://www.chem.sci.lru.ac.th/th/rasamee_non

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara escort escort ankara istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort