ผศ.กิตติพงษ์ ชูจิตร

Kittipong Choojit

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Loei Rajabhat University
234 Loei-Chiang Khan Rd., Loei 42000, Thailand

วุฒิการศึกษา:

วท.ม.(เคมีวิเคราะห์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาที่ถนัด:เคมีวิเคราะห์

E-mail:kittipong.cho@lru.ac.th

websit:https://www.chem.sci.lru.ac.th/th/kittipong_cho/

ผลงานวิชาการ

Publication

1.Suwatchai, M., Thananan, M., Niramon, S., Krittipong, C., Bussabavadee, P and Chanchaem, D. (2018). Phenolic Content and Antioxidant Activity in Four Edible Green Algae from Tha Li District, Loei Province. In Proceedings of Pure and Applied Chemistry International Conference 2018

 (PACCON 2018). Songkhla University. Feburuary 7-9, 2018. pp. 64-68.

2.สุวัชชัย  มิสุนา  นิรมล  ศรีชนะ  กิตติพงษ์  ชูจิตร และบุษบาวดี พุทธานุ. (2561). ชนิดและปริมาณ
เบสพิวรีนในผักพื้นบ้าน 20 ชนิด. ใน รายงานประชุมวิชาการครั้งที่ 3 KU SRC Annual Conference. หน้า 187-192. 30 สิงหาคม พ.ศ.2561. ชลบุรี:  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา.

รายวิชาที่สอน

ผลงานวิจัย

Copyright 2020 Computer Center .Loei Rajabhut University . Design By toppy@lru.ac.th

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH