โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ซึ่งจะเปิดรับสมัครออนไลน์ระหว่างวันที่ 2 – 6 มกราคม พ.ศ.2563

Click >>ติดตามโครงการ