อาจารย์วิมลนันท์ พงศ์ภัทรกานต์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี

Lecturer
Loei Rajabhat University
234 Loei-Chiang Khan Rd., Loei 42000, Thailand

อาจารย์วิมลนันท์ พงศ์ภัทรกานต์

วุฒิการศึกษา:

วท.ม.(เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาที่ถนัด:
เคมีเชิงฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์ศึกษา

E-mail: wimonnan@lru.ac.th , wimonnan@gmail.com Website:http://chem.sci.lru.ac.th/th/wimonnan_pon/

ผลงานวิชาการ

Publication

1. การผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกแมคคาเดเมียที่กระตุ้นด้วยโซเดียมคลอไรด์[pdf]
กรวิชณ์ โยธวงษ์, ลดาวัลย์ สิงห์เงาและวิมลนันท์ พงศ์ภัทรกานต์.

ในเอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562, เลย: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 20 เมษายน 2562. หน้า 35 – 44.


2.การเตรียมถ่านกัมมันต์จากเปลือกกระบกโดยใช้ซิงค์คลอไรด์เป็นตัวกระตุ้น 
วิมลนันท์ พงศ์ภัทรกานต์ และสุภดา หาญลำยอง.

ในเอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562, เลย:มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 22 มีนาคม 2562. หน้า 1824 – 1829.


 
 

รายวิชาที่สอน

เคมีเชิงฟิสิกส์ 1

ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1

เคมีเชิงฟิสิกส์ 2

ผลงานวิจัย

Copyright 2020 Computer Center .Loei Rajabhut University . Design By toppy@lru.ac.th

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH