Thanatip Ruksilp

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Assistant Professor
Loei Rajabhat University
234 Loei-Chiang Khan Rd., Loei 42000, Thailand

ผศ.ดร.ธนาธิป รักศิลป์

วุฒิการศึกษา:

Ph.D.(Chemistry) Chulalongkorn University , Thailand
วท.ม.(เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาที่ถนัด:
Chemistry
Organic chemistry
Natural products
E-mail: thanatip.ruk@lru.ac.th
Website: chem.sci.lru.ac.th/th/thanatip_ruk

ผลงานวิชาการ

1.Ruksilp, T. (2020). A Triterpenoid and steroids from the twigs of Millettia utilis Dunn.  and their antioxidant
activities. Naresuan University Journal :  Science and Technology, 28(1), 49-54. paper2

2.Ruksilp, T. (2020). Fatty Acids and an Ester from the Leaves of Millettia utilis Dunn Naresuan University Journal :    

Science and Technology, 28(3), 63-68. paper3

3. Sichaem J., Ruksilp T.; Sawasdee, P., Khumkratok S.; Tip-pyang S.(2018). Chemical  constituents of the stems of                  Spatholobus parviflorus and their  cholinesterase inhibitory activity.Chemistry of natural  compounds ; 54 : 356-357.paper7

4. Ruksilp T.; Sichaem J; Khumkratok S.; Siripong P.; Tip-pyang S.(2013). Chemical constituents of the roots of Morinda   coreia. Chemistry of natural  compounds ; 49 : 746-748. paper4

5.Ruksilp,T.; Sichaem, J.;Khumkratok, S.; Siripong, P.; Tip-pyang, S. (2011).Anthraquinones and an iridoid glycoside from  the roots of Morinda pandurifolia Biochemical Systematics and Ecology 39 (4-6), 888-892. paper5

6. Sichaem, J.; Ruksilp, T.; Worawalai, W.; Siripong, P.; Khumkratok, S.; Tip-pyang, S. (2011).A new dimeric aporphine from the roots of Artabotrys spinosus. Fitoterapia; 82 :422-425. paper6

7. ธนาธิป รักศิลป์.(2563). องค์ประกอบทางเคมีจากกิ่งสะทอน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 28 (4), 587-595. paper1

8. ณัฐวรรณ สมอนา, ดวงฤทัย พุทธา และ ธนาธิป รักศิลป์.(2562).  สเตอรอยด์จากส่วนสกัดหยาบไดคลอโรมีเทนในกิ่งสะทอนวัว.  การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 1 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน” 20 เมษายน 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 45-52.

9. ธนาธิป รักศิลป์, ภัทรานุช ผงสุข และ วิระ อิสโร. พิเพอรีนและสติกมาสเตอรอลจากลาต้นสะค้าน. การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจาปี 2562 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562. 644-652. proceed1

10. ธนาธิป รักศิลป์.(2561). กรดอินทรีย์โซํตรงยาว เอสเทอร์และสเตอรอยด์จากกิ่งสะทอนวัว. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, เลย., 906-912.

11.กรกช  แก้ววิเชียร, ดวงฤทัย  อินทร์นอก และ ธนาธิป รักศิลป์. (2561) การวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมี เบื้องต้นจากสารสกัดหยาบเฮกเซนของเปลือกลำต้นสะทอนวัว Millettia utilis Dunn. การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติของนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560., มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.,255-260.

12.เกตนิกา สุวรรณชาติ , รังสิยา ผิวแดง และธนาธิป รักศิลป์. (2561). องค์ประกอบทางเคมีจากส่วนสกัด หยาบเอทิลแอซีเตทในเปลือกชงโคป่า Bauhinia saccocalyx Pierre. การประชุมวิชาการและ การนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติของนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560., มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.,109-113.

รายวิชาที่สอน

1. เคมีอินทรีย์ 1

2.ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1

3.เคมีอินทรีย์ 2

4. สเปกโทรสโกปีสำหรับเคมีอินทรีย์

5. สัมมนาเคมีเฉพาะทาง

งานบริการวิชาการ

1.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  “ International and National Conference on Media Studies 2019 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 4 กรกฎาคม 2562

3.วิทยากรอบรมการจัดทำข้อสอบกลาง ให้แก่อาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษาเครือข่ายจตุรภาคี จังหวัดเลย ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562

4. กรรมการวิพากษ์โครงงาน  ภาคภาษาอังกฤษ สาขาเคมี ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู วันที่ 4 สิงหาคม 2560

5.วิทยากรอบรม รูปแบบการจัดการเรียนรู้ STEM Education ณ โรงแรมสมายล์ แอท เชียงคาน จังหวัดเลย วันที่ 2 กันยายน 2559

6.วิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรสะเต็มศึกษา ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย  วันที่ 9 กรกฎาคม 2559

ผลงานวิจัย

องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากกิ่งสะทอน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ งบประมาณปี 2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น

Copyright 2020 Computer Center .Loei Rajabhut University . Design By toppy@lru.ac.th

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH