ภัทรานุช ผงสุข

(PATTRANUCH PONGSUK) อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี

อาจารย์
Loei Rajabhat University
234 Loei-Chiang Khan Rd., Loei 42000, Thailand

นางสาวภัทรานุช ผงสุข

วุฒิการศึกษา:

วท.ม.(เคมีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยแม่โจ้,  2549

สาขาที่ถนัด:
เคมีพอลิเมอร์ (Polymer chemistry)

พอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์ (Polymer electrolyte)

พอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางธรรมชาติ (Polymer biodegradable) 

การขึ้นรูปพลาสติก (Plastic processing) 

ไมโครพลาสติก
E-mail: pattranuch.pon@lru.ac.th
Website:https://www.chem.sci.lru.ac.th/th/pattranuch_pon/

ผลงานวิชาการ

1. Pattranuch Pongsuk and Jantrawan Pumchusak. (2019). Effects of Natural Cla y on Ionic Conductivity, Crystallinity and Thermal Properties of PEO-LiCF3SO3-Natural Clay as Solid Polymer Electrolyte Nanocomposites.Key Engineering Materials. Vol803.98-103p. 

2. Pattranuch Pongsuk and Jantrawan Pumchusak. (2019). Effects of Halloysite Nanotubes on Ionic Conductivity, Morphology, Crystallinity and Mechanical Properties of PEO-based Solid Polymer Electrolyte. Materialstoday proceedings. Vol 17. 1956-1963p.

3. ภัทรานุช ผงสุข, ธนาธิป รักศิลป์, ฐิตินันท์ ธรรมโสม และ วิไลวรรณ สิมเชื้อ.(2562). ผลของแป้งปรับแต่งโครงสร้างเบลนด์ยางธรรมชาติต่อสมบัติของไฮโดรเจล.การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 1. 20 เมษายน 2562. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. หน้า 187-193.

รายวิชาที่สอน

เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

เคมีอุตสาหกรรม

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

เคมีพื้นฐาน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ผลงานวิจัย

Copyright 2021 Computer Center .Loei Rajabhut University . Design By toppy@lru.ac.th

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH