7 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ทั้ง 4 คนได้เคลียร์อุปกรณ์และทำความสะอาดบริเวณชั้น 2 อาคารตึกแฉกเป็นที่เรียบร้อย !!

7 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ทั้ง 4 คน ได้เคลียร์อุปกรณ์และทำความสะอาดบริเวณชั้น 2 อาคารตึกแฉกเป็นที่เรียบร้อย !!

7 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ทั้ง 4 คน
– นายปฏิภาณ จันทะลุน
– นางสาวนงนภัส ฐานะมั่น
– นางสาวกัญญาณัฐ วงศ์จันทร์
– นางสาวอนรรฆอร จันทะคุณ
ร่วมกับ อ.นิรมล อ.สุวัชชัยและพี่รัศมี ได้เคลียร์อุปกรณ์และทำความสะอาดบริเวณชั้น 2 อาคารตึกแฉกเป็นที่เรียบร้อย !!
ขอบคุณน้ำดื่มเย็นๆ จาก อ.นิรมลด้วยครับ 😊
简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH