วันที่ 5 มีนาคม 2564 สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะอาชีพด้านนิติวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาเคมี

5 มีนาคม 2564 สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะอาชีพด้านนิติวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาเคมี ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากการเรียนการสอนและการวิจัย ของสาขาวิชาเคมี ชั้น 2 อาคารตึกแฉก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

5 มีนาคม 2564 สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะอาชีพด้านนิติวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาเคมี ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากการเรียนการสอนและการวิจัย ของสาขาวิชาเคมี ชั้น 2 อาคารตึกแฉก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวัลย์ รักษ์มณี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แทะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเพื่อกล่าวเปิดโครงการอบรมในครั้งนี้
สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอกราบขอบพระคุณคณะวิทยากร จากพิสูจน์หลักฐาน จังหวัดเลย ที่ได้สละเวลามามอบความรู้ให้กับนักศึกษา สาขาวิชาเคมี
简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH