วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ตัวแทนบุคลากรสาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้มาต้อนรับและมอบทุนสนับสนุนค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 5,000 บาท ให้กับนักเรียน 1 คน ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ตัวแทนบุคลากรสาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้มาต้อนรับและมอบทุนสนับสนุนค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 5,000 บาท ให้กับนักเรียน 1 คน ที่มาสมัครและรายงานตัวในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมี ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ตัวแทนบุคลากรสาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้มาต้อนรับและมอบทุนสนับสนุนค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 5,000 บาท ให้กับนักเรียน 1 คน ที่มาสมัครและรายงานตัวในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมี ประจำปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาเคมียังเหลือทุนฯ สำหรับนักเรียนที่สนใจในหลักสูตร วท.บ. อีก 8 ทุน !!! นักเรียนที่สนใจจะเข้าศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ. นภัสสร วงเปรียว (084-4008055) หรือ อ.ภัทรานุช ผงสุข (080-3197773)
ปล. สำหรับนักเรียนที่สนใจจะเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) สาขาวิชาเคมี สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.สุวัชชัย มิสุนา (096-6201563) หรือ อ.นิรมล ศรีชนะ (088-5529217)
简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH