Month: มิถุนายน 2021

ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/คณะวิทย์

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 !!

“สาขาวิชาเคมี

Read More
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาสาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ทั้งหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (วท.บ) และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (คบ.เคมี) !!

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศ

Read More
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คบ.เคมี ชั้นปีที่ 1 (หมู่เรียน ค.6412)

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศ

Read More
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

7 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ทั้ง 4 คนได้เคลียร์อุปกรณ์และทำความสะอาดบริเวณชั้น 2 อาคารตึกแฉกเป็นที่เรียบร้อย !!

7 มิถุนายน 2564 สาขา

Read More