วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ของสาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่มอบทุนสนับสนุนค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564

วันที่ 27 กุมภาพันธ์

Read more

วันที่25 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มอบทุนสนับสนุนค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564

วันที่25 กุมภาพันธ์

Read more

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ตัวแทนบุคลากรสาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้มาต้อนรับและมอบทุนสนับสนุนค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 5,000 บาท ให้กับนักเรียน 1 คน ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 24 กุมภาพันธ์

Read more

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 บุคลากรสาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่มาสมัครและรายงานตัวในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมี ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 22 กุมภาพันธ์

Read more

สาขาวิชาเคมี มีทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ตัวแทนคณาจารย์สาขาวิ

Read more
简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH