ข่าวสาร/คณะวิทย์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มทักษะการใช้ Microsoft Office สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 1 *รับจำนวนไม่เกิน 140 คน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มทักษะการใช้ Microsoft Office สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 1 *รับจำนวนไม่เกิน 140 คน

โฟครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มทักษะการใช้ Microsoft Office สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 1 *รับจำนวนไม่เกิน 140 คน
เปิดรับสมัคร 28-30 มีนาคม 2564 รับจำนวนจำกัด 140 คน ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมวันที่ 1 เมษายน 2564 จะจัดอบรมในวันที่ 7 – 8 เมษายน 2564 ถ้าท่านลงสมัครแล้วสละสิทธิ์ท่านสามารถลงสมัครได้ในรุ่นที่ 2 แต่จำนวนชั่วโมงทางคณะจะนับให้เพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น เพื่อให้การดำเนินการอบรมเป็นไปอย่างเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือนักศึกษากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง หากมีข้อสงสัยให้นักศึกษาติดต่อสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือโทรสอบถามได้ที่ 042-814669 หรือ science@lru.ac.th
หมายเหตุ
1. กรณีคนที่สมัครอบรมรุ่นที่ 1 และคณะประกาศรายชื่อให้เข้าอบรมวันที่ 7-8 เมษายน 64 แต่พบว่าไม่มาเข้าอบรมในวันจริง แต่มาเข้าร่วมมอบรมกับรุ่นที่ 2 ท่านจะได้ชั่วโมงของการเตรียมฝึกประสบการณ์ฯ เพียงครึ่งหนึ่งของชั่วโมงที่คณะกำหนด
2. กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเข้าอบรมรุ่นแรกไม่ทันหรือประสงค์จะอบรมรุ่นที่ 2 ที่คณะคาดว่าจะจัดช่วงเดือนมิถุนายน 64 ให้ติดตามประกาศจากคณะ เมื่อเข้าอบรมรุ่น 2 ครบตามเวลาที่คณะกำหนด ท่านจะได้ชั่วโมงเต็มตามจำนวน
3. เมื่อท่านอบรมครบตามเกณฑ์ท่านจะได้รับชั่วโมงของการเตรียมฝึกประสบการณ์ฯ 10 ชั่วโมง
ลิงค์สมัคร :: https://forms.gle/asbADjfak4ydXpXw9
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ