โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มทักษะการใช้ Microsoft Office

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มทักษะการใช้ Microsoft Office

ครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มทักษะการใช้ Microsoft Office
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 7 – 8 เมษายน 2564
ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา
ดำเนินการโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH