ข่าวสาร/คณะวิทย์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเตรียมฝึกประสบการณ์แบบบูรณาการกับการทำงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเตรียมฝึกประสบการณ์แบบบูรณาการกับการทำงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเตรียมฝึกประสบการณ์แบบบูรณาการกับการทำงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

ระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2564

ณ ห้องเรียน 28207 และ 28202 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย