หลักสูตร

รหัสและชื่อหลักสูตร
         รหัสหลักสูตร                           :        25431621100119

         ชื่อหลักสูตร  ภาษาไทย          :        วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

ภาษาอังกฤษ     :        Bachelor of Science Program in Chemistry

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย        ชื่อเต็ม  :         วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)

ชื่อย่อ   :         วท.บ. (เคมี)

ภาษาอังกฤษ     ชื่อเต็ม  :         Bachelor of Science (Chemistry)

ชื่อย่อ   :         B.Sc. (Chemistry)

You do not have affordable-papers.net to be a rocket scientist to compose a composition.

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH