สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมีทั้ง 2 ท่าน

สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมีทั้ง 2 ท่าน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิตินันท์ ธรรมโสม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัสสร วงเปรียว
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเคมีวิเคราะห์
สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ !!
简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH