สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ คนที่ 12 ที่สมัครและรายงานตัวเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (วท.บ. เคมีประยุกต์) ประจำปีการศึกษา 2564 ครับ 😊

สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ คนที่ 12 ที่สมัครและรายงานตัวเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (วท.บ. เคมีประยุกต์) ประจำปีการศึกษา 2564 ครับ 😊

สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ คนที่ 12 ที่สมัครและรายงานตัวเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (วท.บ. เคมีประยุกต์) ประจำปีการศึกษา 2564 ครับ 😊
เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงได้มอบทุนสนับสนุนค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 5,000.00 บาท ให้กับนักศึกษาและผู้ปกครองครับ #ความตั้งใจและความพยายามจะพานักศึกษาสู่ความสำเร็จ
简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH