สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอแสดงความยินดีกับนางสาวน้ำทิพย์ สีหาบุญจันทร์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอแสดงความยินดีกับนางสาวน้ำทิพย์ สีหาบุญจันทร์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ผ่านสหกิจศึกษาในปีการศึกษา 2/2563

สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอแสดงความยินดีกับนางสาวน้ำทิพย์ สีหาบุญจันทร์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ผ่านสหกิจศึกษาในปีการศึกษา 2/2563
โดยทางบริษัทเอ็นไวรอนเมนท์ รีเสิร์ทแอนด์เทคโนโลยี ได้ตอบรับเข้าทำงาน ในตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม” ซึ่งจะเริ่มเข้าปฏิบัติงานในวันที่ 5 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป 🤩🤩
简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH