สาขาวิชาเคมี จัดโครงการ ••พัฒนาสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาการเรียนรู้ด้านสะเต็มศึกษา•• ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรครุศาตรบัณฑิต (คบ. เคมี) ณ ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากการเรียนการสอนและการวิจัย ของสาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาเคมี จัดโครงการ ••พัฒนาสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาการเรียนรู้ด้านสะเต็มศึกษา•• ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรครุศาตรบัณฑิต (คบ. เคมี) ณ ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากการเรียนการสอนและการวิจัย ของสาขาวิชาเคมี

วันที่ 28- 29 ธันวาคม 2563  สาขาวิชาเคมี จัดโครงการ ••พัฒนาสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาการเรียนรู้ด้านสะเต็มศึกษา•• ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรครุศาตรบัณฑิต (คบ. เคมี) ณ ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากการเรียนการสอนและการวิจัย ของสาขาวิชาเคมี
简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH