วันที่ 6 มีนาคม 2564 สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางเคมีสู่ช่องทางการสร้างอาชีพ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี”

วันที่ 6 มีนาคม 2564 สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางเคมีสู่ช่องทางการสร้างอาชีพ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี"

วันที่ 6 มีนาคม 2564 สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางเคมีสู่ช่องทางการสร้างอาชีพ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี”
ให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 และ 3 >> ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากการเรียนการสอนและการวิจัย ชั้น 2 อาคารตึกแฉก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอกราบขอบพระคุณวิทยากร ทั้ง 2 ท่าน (ผศ.บุษบาวดี พุทธานุ และ อ.นิรมล ศรีชนะ) ที่ได้สละเวลามามอบความรู้ให้กับนักศึกษา สาขาวิชาเคมี
简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH