รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา

นางสาวกัญญาณัฐ ศิลาพิมพ์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 6040280101
นางสาวเกศินี พรมเมตตา รหัสประจำตัวนักศึกษา 6040280103
นายธนภัทร กอกฝั้น รหัสประจำตัวนักศึกษา 6040280108
นางสาวนัฐพร บุญธรรม รหัสประจำตัวนักศึกษา 6040280109
นางสาวน้ำทิพย์ สีหาบุญจันทร์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 6040280111
นางสาวพิมลพรรณ สุขะ รหัสประจำตัวนักศึกษา 6040280114
นางสาวภัสฎาพร แสงจันทร์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 6040280115
นางสาววณิชยา ศรียงยศ รหัสประจำตัวนักศึกษา 6040280118
นางสาววารุณี สีใส รหัสประจำตัวนักศึกษา 6040280122
简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH