ภาพบรรยากาศการจัดโครงการตามรอยพระราชดำริฯ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การจัดโครงการตามรอยพระราชดำริฯ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การจัดโครงการตามรอยพระราชดำริฯ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอกจำนวน 2 ท่าน ที่ได้นำความรู้ไปปฏิบัติจริงในสถานศึกษา มาให้ความรู้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรม
 
简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH