ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตเพื่อสนองความต้องการของชุมชน สังคมและประเทศชาติ มุ่งเน้นการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ รู้ซึ้งในศาสตร์ทางเคมีและมีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทางวิชาการ วิชาชีพ สามารถคิดเป็นทำเป็น มีความใฝ่เรียนรู้ รวมถึงคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของบัณฑิตและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีสติปัญญา ความสามารถ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤตได้ด้วยสติปัญญา