ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 !!
นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้ารับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน สามารถเลือกส่งเอกสารขอรับทุนฯได้ 3 ช่องทาง (เลือกส่งช่องทางใดช่องทางหนึ่ง) ดังนี้
. Inbox มายัง Facebook Page: สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2. E-mail: suwatchai_fic@hotmail.com
3. ส่งด้วยตนเองที่ อ.สุวัชชัย มิสุนา สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อาคาร 4 (ตึกแฉก) (โทร 096-620-1563)
ระยะเวลาในการส่งใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564 ในวัน-เวลาราชการ (08.30-16.30 น.)
简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH