ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คบ.เคมี ชั้นปีที่ 1 (หมู่เรียน ค.6412)

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คบ.เคมี ชั้นปีที่ 1 (หมู่เรียน ค.6412)
เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์มอบทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 หมู่เรียน ค.6412 เดือนละ 1,250.00 (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)ต่อคน จำนวน 5 ทุนต่อเดือน !!! โดยจะมอบทุนฯ เป็นระยะเวลา 4 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564
สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 ที่สนใจจะสมัครเข้ารับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน สามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครผ่านช่องทาง Facebook page: สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ☺☺