ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 !!

“สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์มอบทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (คบ.เคมี) ชั้นปีที่ 1 หมู่เรียน ค.6412 เดือนละ 1,250 บาท (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)ต่อคน จำนวน 5 ทุนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 4 เดือน”
นักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 ที่สนใจ สามารถดูประกาศการรับสมัครขอรับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน ตาม รูปด้านล่าง หรือสามารถดาวน์โหลดประกาศการรับสมัครฯ ตาม Link ด้านล่างครับ
简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH