ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ “รอบทั่วไป” ประจำปีการศึกษา 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ "รอบทั่วไป" ประจำปีการศึกษา 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ “รอบทั่วไป” ประจำปีการศึกษา 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ตามกำหนดการด้านล่าง)
สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร :
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)สาขาวิชาเคมีประยุกต์ รับจำนวน 36 คน (เหลือทุนสมทบค่าบำรุงการศึกษา เพียง 8 ทุน !!)
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) สาขาวิชาเคมี รับจำนวน 15 คน (เหลือทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน 5 ทุน)
ครู อาจารย์ หรือนักเรียนที่สนใจ สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://academic.lru.ac.th/th/?p=814…