การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 (3rd National Conference in Science, Technology and Innovation 2021)

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 (3rd National Conference in Science, Technology and Innovation 2021)

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564
(3rd National Conference in Science, Technology and Innovation 2021)

“วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน”

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564
ณ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ (อาคาร 28)
ดำเนินการโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH